ΠΟΙΟΤΗΤΑ / QUALITY

H MEDWASTE HELLENIC είναι πιστοποιημένη για το σύνολο των δραστηριοτήτων της σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015.
Το διευρυμένο Πεδίο Εφαρμογής καλύπτει το σύνολο των υπηρεσιών της και είναι το εξής :

Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών, περιβαλλοντικών και λοιπών τεχνικών θεμάτων, διαδικασιών ίδρυσης και αδειοδότησης επιχειρήσεων και άλλων συμβουλών διαχείρισης. Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα. Εμπορία, εμπορική διαμεσολάβηση (μεσιτεία) και εγκατάσταση εξοπλισμού και τεχνολογιών περιβάλλοντος, σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση περιβαλλοντικών εφαρμογών, έργων και παροχή περιβαλλοντικών υπηρεσιών

Iso 9001 GR (2)

Scotish flag (min)

The company MEDWASTE HELLENIC is qualified according to the ISO 9001:2015 Standards for the complete range of services, according to the following extended scope :

Services for providing business advices for environmental and other technical issues, business establishment and permission – licensing procedures and other relative management consulting services. Business support services for their inclusion in development programs. Trading, commercial mediation (brokerage) and installation of environmental equipment and technologies, planning – engineering, development and implementation of environmental applications, projects and provision of environmental services.

Iso 9001 EN